top of page

Informatie

Retour

De items kunnen binnen 14 dagen na ontvangst retour gestuurd worden. De retourkosten zijn voor eigen rekening.
Oorbellen kunnen i.v.m. de hygiëne niet geretourneerd worden als ze uit de verpakking zijn gehaald en/of gedragen zijn. Let op: Custom sneakers kunnen niet retour worden gestuurd, omdat ze speciaal voor jou gemaakt zijn. 

Made by Max is niet verantwoordelijk voor producten die tijdens retour verzending beschadigd of verloren raken.

Voor vragen over retourneren mag je madebymax@outlook.com een mail sturen. 

Levertijd

De levertijd van custom sneakers is ongeveer 2-4 weken. Overige items die op voorraad zijn, worden binnen 1-3 werkdagen verzonden. Mocht er een andere levertijd van toepassing zijn, staat dat bij het product. Ik doe mijn best om deze levertijd te halen, maar ik kan het niet garanderen. 

Privacy 

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Made by Max.

Made by Max respecteert de privacy van haar cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u in deze privacyverklaring lezen.


Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het uitvoeren of voorbereiden van overeenkomsten met Made by Max worden persoonsgegevens van u door Made by Max ontvangen. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. U kunt hierbij denken aan de persoonsgegevens die u met ons deelt als u een bestelling doet. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend voor leveranciers gebruiken. Deze toestemming kan daarnaast ook weer door u worden ingetrokken.


Doeleinden van gebruik
Om u van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Made by Max uw persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die zowel direct als indirect informatie over u geven en die naar u (kunnen) herleiden. Made by Max kan namelijk geen overeenkomst met u uitvoeren of voorbereiden indien zij geen persoonsgegevens van u verkrijgt. Ter uitvoering of voorbereiding van de overeenkomst dient Made by Max uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden te gebruiken:

 • Contact

 • Transacties

 • Bestelde artikelen vanuit onze leveranciers

 • Opsturen van producten naar het juiste adres

 • Bevestigingse-mail en/of verzendbevestiging per email

 • Telefoonnummer om contact met u op te kunnen nemen


Indien u uw persoonsgegevens gegevens niet wilt of kunt verstrekken kan er geen overeenkomst worden gesloten aangezien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering of voorbereiding van de overeenkomst. 

 

Omschrijving van de persoonsgegevens
Om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te kunnen bereiken zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam;

 • Adres;

 • Woonplaats;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer.


Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.


Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Made by Max gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, wij schriftelijke afspraken hebben gemaakt met deze partijen over de verwerking van uw persoonsgegevens of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen. Indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, zullen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden. Deze organisaties zorgen ervoor dat Made by Max de producten die zij aan u aanbiedt, kan leveren. Daarnaast ondersteunen zij de producten die door Made by Max geleverd wordt. In dit geval is het mogelijk dat Made by Max de persoonsgegevens die u aan ons heeft verleend om te verwerken, aan deze sub-verwerkers zal verstrekken. Het verstrekken van deze persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres, is noodzakelijk om bijvoorbeeld of anderszins de overeenkomst tussen u en Made by Max na te komen. Made by Max draagt de zorg voor een (sub-) verwerkersovereenkomst met deze partijen zodat uw gegevens op een juiste manier behandeld worden. De gegevens worden niet gedeeld met organisaties die zich buiten Europa bevinden. 


Gegevensbeveiliging
Made by Max maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures om de van u verwerkte persoonsgegevens te beveiligen. Door deze veiligheidsprocedures wordt onder andere voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Door het treffen van dergelijke veiligheidsprocedures zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.


Uw rechten
In privacywetgeving zijn bepaalde rechten opgenomen om de privacy van de klant te waarborgen. Hieronder zal aangegeven worden welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze rechten kunt u inroepen ten opzichte van Made by Max. Indien u gebruik wil maken van dit recht dan dient u zichzelf te identificeren zodat Made by Max weet dat zij de persoonsgegevens niet aan een onbevoegde verstrekt.


Recht van inzage
U mag Made by Max vragen om inzage in de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt. Volgens privacywetgeving heeft u namelijk het recht van inzage. Dit houdt in dat u inzicht kan krijgen over de persoonsgegevens die van u verwerkt worden en dat u, kosteloos, een kopie van deze gegevens kunt opvragen. Deze kopie zal in een gangbare elektronische vorm worden verstrekt indien u het verzoek tot inzage elektronisch indient.


Recht op rectificatie
Het kan voorkomen dat de persoonsgegevens die van u verwerkt worden onjuist zijn. U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens door Made by Max te laten rectificeren, aan te vullen of te laten wissen. U kunt daarnaast zelf contact met Made by Max opnemen indien er een rectificatie, aanvulling of wissing dient te geschieden met betrekking tot uw persoonsgegevens.


Recht op gegevenswissing (vergetelheid)
U heeft het recht om bepaalde persoonsgegevens die van u verwerkt zijn, te laten verwijderen. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens die niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt en er geen toestemming of andere grondslag meer is voor de verwerking.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht op beperking van de verwerking. Dit houdt in dat u de verwerking van uw persoonsgegevens kunt beperken. Hiervan kan sprake zijn indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens door u betwist wordt. Daarnaast kan hiervan sprake zijn indien de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is en u in plaats van wissing van deze gegevens, beperking van de verwerking van deze gegevens wilt. Dit kan ook voorkomen indien Made by Max de persoonsgegevens wil wissen maar u deze nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Tot slot kunt u dit recht inroepen indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en u in afwachting bent van het oordeel of de gerechtvaardigde belangen van Made by Max zwaarder wegen dan die van u. Indien u zich op het recht op beperking van de verwerking beroept, dan worden uw persoonsgegevens in een apart bestand bewaard waardoor duidelijk is dat er een beperking van de verwerking plaatsvindt.


Recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit)
U heeft het recht om de persoonsgegevens die van u verwerkt worden in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm van Made by Max te verkrijgen. Dit houdt in dat Made by Max op uw verzoek, kosteloos, de gegevens die zij van u verwerkt kan verzenden.


Recht van bezwaar
U kunt uw rechten inroepen door ons een e-mail te sturen via madebymax@outlook.com. Wij proberen zo spoedig mogelijk op uw verzoek te reageren. Wij maken dan ook gebruik van een termijn van drie weken waarin wij op uw verzoek zullen reageren.


Inbreuk met betrekking tot uw persoonsgegevens
Het kan voorkomen dat er onverhoopt een inbreuk op uw persoonsgegevens wordt gemaakt. Hierdoor wordt uw privacy aangetast. Deze inbreuk kan ontstaan doordat een onbevoegde kennis heeft genomen van uw gegevens door diefstal of verlies of er op andere wijze een onrechtmatige gegevensverwerking of vernietiging is voorgekomen. Made by Max zal in dat geval maatregelen nemen om de nadelige gevolgen voor u te beperken. Indien nodig, zal Made by Max de Autoriteit Persoonsgegevens inlichten met betrekking tot de inbreuk.


Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten per e-mail.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Made by Max behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd of u schriftelijk worden medegedeeld. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Geschillenbeslechting
Het kan onverhoopt voorkomen dat er een geschil tussen u en Made by Max ontstaat. Indien u een klacht heeft dan kunt u deze aan ons bekend maken door een e-mail te versturen via madebymax@outlook.com. Wij zullen binnen drie weken contact met u opnemen naar aanleiding van uw klacht.


Cookies
Made by Max maakt geen gebruik van cookies op haar website.


Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 

Contactgegevens:
Bedrijfsnaam: Made by Max
Naam: Maxime Gerbrands
E-mailadres: madebymax@outlook.com

KVK: 87834634

Postadres: Meester Thorbeckestraat 21. 4001 CT Tiel (let op: alleen postadres! geen bezoekadres)

Laatst geüpdatet: 29-12-2022

 

 

Algemene Voorwaarden

Payment Methods

PAYMENT METHODS

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments

bottom of page